Privātuma politika

Lai Jūs varētu piedalīties projektā “Laimas labdarības namiņš”, turpmāk – Projekts, kā dāvanu sarūpētājs, nepieciešama arī Jūsu personas datu apstrāde. Mēs veiksim Jūsu personas datu apstrādi, tikai tad, ja Jūs izvēlēsieties savus personas datus mums sniegt. Ja savus personas datus mums sniegt nevēlaties vai nepiekrītat personas datu apstrādei tā, kā tas izklāstīts šajā Privātuma politikā, Jūs nevarēsiet piedalīties Projektā kā dāvanu sarūpētājs. Jūsu atbildība ir sniegt tikai patiesus datus un tikai savus datus. Mēs neuzņemamies atbildību par nepareiziem un/vai neatbilstoši sniegtiem personas datiem. Gadījumā, ja Jūs būsiet norādījuši citas personas datus, tad pretenziju gadījumā mums ir tiesības vērsties pie Jums ar regresa prasību.

Informējam, ka mēs saglabājam tiesības šo Privātuma politiku nepieciešamības gadījumā mainīt un tās aktuālā redakcija, ar kuru Jums ir pienākums iepazīties, ir pieejama https://www.laimasnamins.lv interneta vietnē.

Piedalīties projektā kā dāvanu sarūpētājam iespējams tikai reģistrējoties dalībai Projektā tiešsaistē www.laimasnamins.lv. Jums ir jāakceptē projekta noteikumi, kā arī jāapstiprina, ka esat iepazinies ar šo Privātuma politiku.

Kas ir personas dati?

Tā ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Kam Jūs uzticēsiet savus personas datus jeb kas būs Jūsu personas datu pārzinis un apstrādātājs?

Kad nolemsiet kļūt par Projekta dalībnieku, Jūs uzticēsiet savus datus Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Orkla Latvija”, reģistrācijas Nr.40103217882, juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, LV-1001, turpmāk – Sabiedrība. Sabiedrība ir Jūsu personas datu apstrādes pārzinis, kas personas datus apstrādās tikai atbilstoši šai Privātuma politikai un rūpēsies par datu apstrādes drošību. Mēs apstiprinām, ka Jūsu personas datu apstrāde notiks atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Nepieciešamības gadījumā atsevišķu mājas lapas www.laimasnamins.lv funkciju nodrošināšanai, Sabiedrība Jūsu personas datus var nodot personas datu apstrādātājam, lai tas Sabiedrības uzdevumā veiktu kādas konkrētas darbības, piemēram, lai nodrošinātu datu  glabāšanu. Apliecinām, ka ar visiem mūsu personas datu apstrādātājiem ir noslēgti personas datu apstrādes līgumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērotas visas tehniskās drošības prasības, lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni Jūsu personas datiem.

SIA DPD Latvija (reģistrācijas Nr.40003393255), nodrošinot dāvanu piegādes pakalpojumu, kā neatkarīgs pārzinis apstrādās Jūsu datus, lai no Jums pieņemtu dāvanu sūtījumus un nogādātu tās Projekta dalībniekiem. SIA DPD Latvija privātuma politika atrodama mājas lapā: https://www.dpd.com/lv/lv/noteikumi/dpd-latvija-privatuma-politika/. Gadījumā, ja nepiekrītat attiecīgai personas datu apstrādei, Jūs diemžēl nevarēsiet piedalīties Projektā.

Kādus personas datus un kāpēc mēs tos apstrādāsim?

Kartītes rezervēšana.

Ja Jūs izvēlaties pieteikties bērna kartītei un sarūpēt dāvanu, tad, lai Jūs varētu to izdarīt, mums ir nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus, lai varētu identificēt Jūsu nosūtīto dāvanu ar Jūsu rezervēto kartīti un nepieciešamības gadījumā ar Jums sazināties. Šādi gadījumi var būt, ja dāvana netiek piegādāta termiņā vai ir nepieciešams sniegt papildinformāciju.

Personas dati, kuri nepieciešami, lai rezervētu kartīti:

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats Glabāšanas ilgums
Jūsu vārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Piekrišana datu apstrādei, ko iesniegsiet, reģistrējoties un rezervējot kartīti. Visu projekta periodu līdz 2023.gada 31.janvārim. Jūsu datus mēs varam uzglābāt arī ilgāku laika periodu, kamēr noilgst saistību prasījumi, kas var izrietēt no līgumsaistībām, kā arī, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Pieprasījumu, sūdzību, lūgumu un atsauksmju apkalpošana

Mēs izmantosim Jūsu personas datus, atbildot uz Jūsu pieprasījumiem, sūdzībām, lūgumiem un administrējot Jūsu atsauksmes,turpmāk – Pieprasījums. Jūsu datus izmantojam tikai tam nolūkam, lai varētu pienācīgi un objektīvi izskatīt Jūsu Pieprasījumu, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, atbildēt uz Jūsu jautājumiem, atrisināt Jūsu izteiktos lūgumus vai prasījumus (sūdzības). Jūsu sniegto atsauksmju datus mēs varam analizēt, lai uzlabotu mūsu darbības, ņemot vērā Jūsu sniegto viedokli un piedāvājumus.

 Datu kategorijas Datu apstrādes juridiskais pamats Datu apstrādes termiņš
Jūsu nosauktie identifikācijas un kontaktinformācijas dati: vārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese,Jūsu Pieprasījuma saturs: gadījums, kura sakarā vēršaties, tā apstākļi, datums, vieta, Jūsu lūgums, prasība vai atsauksme, cita Pieprasījumā sniegtā informācija;Citi ar Pieprasījumu iesniegtie dokumenti un (vai) dati. Mūsu juridisko pienākumu izpilde uz Jūsu pieprasījumu izskatīšanu un atbildēšanu, kā arī mūsu leģitīmās intereses vērtēt Jūsu atsauksmes, lai uzlabotu mūsu darbības, un mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai.  Līdz 12 mēnešiem. 

Informācijas sniegšana

“Laimas labdarības namiņa” mājas lapā, aizpildot pieteikšanās formu kartītei, Jums tiks lūgta piekrišana informācijas saņemšanai e-pastā un/vai uz Jūsu tālruņa numuru SMS veidā par to, ka Jūsu sarūpētā dāvana ir nonākusi pie bērna. Lai izteiktu vēlmi un piekrišanu ziņas saņemšanai, Jums būs jāieklikšķina attiecīgi marķētajā laukā, kad rezervēsiet kartīti.  Ja nevēlaties, lai mēs Jums sūtītu ziņu par dāvanas piegādi bērnam, Jūs varat nedot mums savu piekrišanu, vai ja Jūs esat devis savu piekrišanu saņemt ziņu, tad jebkurā brīdī Jūs varat no tās atteikties vai mainīt Jūsu izvēlētos paziņojumu saņemšanas veidus (kanālus). Jūsu atteikums saņemt ziņu netraucēs pieteikties kartītei un dāvanas sarūpēšanai.

Datu kategorijas Datu apstrādes juridiskais pamats Datu apstrādes termiņš
e-pasta adrese un  tālruņa numurs. Jūsu piekrišana saņemt informāciju par to, ka bērns ir saņēmis  Jūsu sarūpēto dāvanu. Kamēr ir spēkā Jūsu dotā piekrišana saņemt no mums informāciju, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 31.janvārim. Jūsu personas datus un doto piekrišanu, un pierādījumu par to mēs varam glabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Kartītes nosūtīšana pa pastu

“Laimas labdarības namiņa” mājas lapā, aizpildot pieteikšanās formu kartītei, Jums tiks lūgts norādīt Jūsu pasta adresi, ja vēlaties saņemt pa pastu jūsu izvēlētās bērna kartītes oriģinālu.  Lai izteiktu vēlmi un piekrišanu oriģinālas kartītes saņemšanai, Jums būs jāievada sava pasta adrese attiecīgi marķētajā laukā, kad rezervēsiet kartīti.  Ja nevēlaties saņemt kartīt pa pastu, Jūs varat atstāt attiecīgi marķēto lauku tukšu. Ja Jūs esat aizpildījis adreses lauku un pārdomājis, tad jebkurā brīdī Jūs varat no tā atteikties, sazinoties ar mums.  Jūsu atteikums saņemt oriģinālo kartīti pa pastu netraucēs pieteikties kartītei un dāvanas sarūpēšanai.

Datu kategorijas Datu apstrādes juridiskais pamats Datu apstrādes termiņš
Pasta adrese Jūsu piekrišana saņemt oriģinālo kartīti pa pastu, ja norādīsiet savu adresi. Kamēr ir spēkā Jūsu dotā piekrišana saņemt oriģinālo kartīti pa pastu, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 31.janvārim. Jūsu personas datus, doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam glabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Cik ilgi mēs apstrādājam un uzglabājam Jūsu datus?

Jūsu Pieprasījumu un ar to saistītos Jūsu datus mēs apstrādājam un uzglabājam tik ilgi, kamēr izskatām Pieprasījumu, sniedzam Jums atbildi un izpildām pieņemtos lēmumus, kā arī vēl līdz 6 (sešiem) mēnešiem pēc Pieprasījuma atrisināšanas, bet ne īsāku laiku kā:

– pieprasījumi elektroniskā veidā e-pastā – ne ilgāk kā 6 mēnešus;

– sūdzības – 12 mēnešus;

Ja saistībā ar Pieprasījumu tiek iniciēts juridisks strīds vai pastāv šāda strīda iespējamība, Jūsu datus varam uzglabāt ilgāk, līdz beigsies tiesību aktos noteiktie sūdzības iesniegšanas vai prasības noilguma termiņi un (vai) stāsies spēkā gala nolēmums.

Beidzoties šajā Privātuma politikā noteiktajam Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, mēs dokumentus, kas satur Jūsu personas datus, droši un uzticami iznīcināsim.

No kādiem avotiem mēs iegūstam un apkopojam Jūsu personas datus?

Jūsu datu apstrādei var tikt piemērots viens vai vairāki šajā Privātuma politikā norādītie juridiskie pamati.

Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums. Piedaloties projektā, Jūs savus personas datus iesniedzat tieši Sabiedrībai.

Jūsu datus iegūstam tiešā veidā no Jums arī tad, kad iesniedzat Pieprasījumu jebkādā izvēlētajā veidā: elektroniskā veidā uzrakstot mums elektronisku vēstuli un nosūtot to mums uz elektronisko pasta adresi, iesniedzot mums papīra formā rakstisku pieprasījumu.

Tad, kad kvalitatīvai un objektīvai Jūsu Pieprasījuma izskatīšanai mums jāiegūst papildu informācija vai jāveic nozīmīgu apstākļu izpēte, Jūsu Pieprasījuma datus varam sasaistīt ar mūsu esošajiem un (vai) Jūsu Pieprasījuma izskatīšanas laikā savāktajiem datiem, piemēram, reģistrācijas datiem.

Kā mēs datus glabājam un iznīcinām?

Noslēdzoties Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas periodam, kas noteikts šajā Privātuma politikā (izņemot, zemāk minētajos gadījumos), mēs iznīcināsim Jūsu datus drošā veidā, bet Privātuma politikā norādītajos gadījumos – uzticami un neatjaunojami anonimizēsim pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā laika periodā.

Ilgāk, nekā noteikts šajā politikā, Jūsu personas dati var tikt uzglabāti tikai tad, ja pastāvēs kāds no šādiem apstākļiem:

– tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizsargāties pret prasījumiem, pretenzijām vai prasībām un varētu īstenot savas tiesības;

– personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

– ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu rīcību, kā sakarā tiek veikta izmeklēšana;

– Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai;

– nepieciešams nodrošināt rezerves kopiju un citus līdzīgus mērķus;

– pastāvot citiem tiesību aktos noteiktajiem pamatojumiem.

Gadījumā, ja būs iestājušies šādi apstākļi, tad informācija, kas satur personas datus tiks glabāta līdz attiecīgā procesa (kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa, administratīvā procesa pabeigšanas) nodošanai tiesībsargājošajai institūcijai vai līdz galīgā nolēmuma spēkā stāšanās dienai.

Kādos gadījumos un kādiem personas datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu datus un kādā teritorijā Jūsu personas datus apstrādājam?

Jūsu datus varam nodot apstrādei personas datu apstrādātājiem, t.i. personām, kas palīdz mums administrēt mājas lapu www.laimasnamins.lv  Ikvienā gadījumā datu apstrādātājiem iesniedzam tikai tik daudz datu, cik tas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem un saskaņā ar mums noslēgto rakstisko datu apstrādes līgumu.

Dati var tikt nodoti arī kompetentām/uzraugošām valsts varas, pašvaldības vai tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, policijai, prokuratūrai, tiesai vai kontrolējošām/uzraudzības institūcijām, taču tikai tām pamatoti pieprasot vai tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu valsts, pašvaldību vai tiesībsargājošo iestāžu un/vai mūsu tiesības, darbinieku un IT resursu drošību, izvirzītu, iesniegtu un aizstāvētu juridiskās prasības, u.tml.

Kādas ir Jūsu tiesības un kā Jūs tās varat izmantot?

Informāciju par konkrētām Jūsu tiesībām attiecībā uz personas datu apstrādi un to īstenošanas veidiem sniedzam šajā Politikā, lūdzam to uzmanīgi izlasīt:

Tiesības piekļūt saviem personīgajiem datiem, kurus mēs pārvaldām

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem.

Lielāko daļu šīs informācijas sniedzam šajā Privātuma politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.

Tiesības labot personas datus

Ja ir mainījušies Jūsu reģistrācijas brīdī norādītie dati vai redzat, ka mūsu apstrādājamā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot, vēršoties pie mums šajā Privātuma politikā norādītajos veidos Atgādinām, ka par savu datu pareizību atbildīgs esat Jūs.

Tiesības atcelt piekrišanu

Tajos gadījumos, kad Jūsu datus apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas būs pamats attiecīgo datu apstrādes izbeigšanai. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Atsaucot piekrišanu, pastāv iespēja, ka Projektā piedalīties vairs nevarēsiet.

Savas piekrišanas Jūs varat koriģēt (tās atsaukt vai no jauna dot) sazinoties ar mums šīs Privātuma politikas norādītajos veidos. Kad Jūsu piekrišana tiks atsaukta, mēs pārtrauksim uz piekrišanas pamata apstrādāt datus un Privātuma politikā norādītajos gadījumos – datus uzticami un neatjaunojami dzēsīsim vai anonimizēsim.

Jebkurā gadījumā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par Jūsu doto piekrišanu mēs varam uzglabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus mēs apstrādājam, pārkāpjot datu apstrādes/aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem problēmas risināšanas veidiem vai, pēc Jūsu domām, mēs nepildīsim saskaņā ar Jūsu lūgumu nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu Valsts inspekcija.

Tiesības nepiekrist datu apstrādei, kad apstrāde ir pamatota ar mūsu leģitīmām interesēm

Jums ir tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm. Tomēr, ņemot vērā abu pušu (gan Jūsu kā datu subjekta, gan mūsu kā personas datu apstrādes pārziņa) likumīgo interešu līdzsvaru, Jūsu iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot Jūsu datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, mēs nevarēsim sniegt iespēju Jums turpināt piedalīties Projektā. Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu Projekta “Laimas labdarības namiņš” vadītājam, kura kontaktinformācija ir norādīta šajā Privātuma politikā.

Tiesības izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, u.c.), Jums ir tiesības lūgt, lai mēs izdzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu  Projekta “Laimas labdarības namiņš” vadītājam, kura kontaktinformācija ir norādīta šajā Privātuma politikā. Pēc Projekta noslēguma, līdz 2021.gada 31.janvārim Jūsu personas dati jebkurā gadījumā tiks neatgriezeniski dzēsti.

Tiesības ierobežot datu apstrādi

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, u.c.), Jums tāpat ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr mums ir jāatzīmē, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šo ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums iespēju piedalīties Projektā. Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu Projekta “Laimas labdarības namiņš” vadītājam, kura kontaktinformācija ir norādīta šajā Privātuma politikā.

Tiesības uz datu pārnesamību

Datus, ko apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu un kuru apstrāde veicama, piemērojot automatizētus līdzekļus, Jums ir tiesības pārcelt uz citu datu pārzini. Ja vēlaties izmantot tiesības uz datu pārnesamību, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu Projekta “Laimas labdarības namiņš” vadītājam, kura kontaktinformācija ir norādīta šajā Privātuma politikā.

Kā mēs izskatām un apstrādājam Jūsu pieprasījumus?

Lai aizsargātu Jūsu datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu par Jūsu datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim nolūkam mēs varam lūgt rakstīt lūgumu no reģistrācijas brīdī norādītās e-pasta adreses.  Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga (piemēram, lūgums tiks atsūtīts no citas e-pasta adreses), mēs būsim spiesti konstatēt, ka Jūs neesat lūgto datu subjekts, un būsim spiesti noraidīt Jūsu iesniegto lūgumu.

Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, mēs apņemamies bez pamata nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām sniegt Jums informāciju saskaņā ar Jūsu iesniegto lūgumu. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Jūs informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, atbildi sniegsim arī ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Jūs lūgsiet atbildēt citādā veidā.

Mēs atteiksimies apmierināt Jūsu lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādītie apstākļi, gadījumos, kad informāciju nevaram Jums izsniegt, par to rakstiski Jūs informējot.

Kādā veidā jūs varat sazināties ar mums?

– ar elektroniskā pasta starpniecību, rakstot uz e-pasta adresi: orkla@orkla.lv

Projekta “Laimas labdarības namiņš” vadītāja kontaktinformācija:

– e-pasta adrese: orkla@orkla.lv

– pasta korespondences adrese: Miera iela 22, Rīga, LV-1001, vēstuli adresējiet: SIA “Orkla Latvija” Laimas labdarības namiņš

Cik droši ir Jūsu dati?

Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību personas datu aizsardzības normatīvo aktu un mūsu iekšējās politikas prasībām. Mēs konsekventi ievērojam personas datu minimizēšanas principu un neapkopojam datus, kas mums nav nepieciešami šajā Privātuma politikā norādīto mērķu sasniegšanai. Mēs izmantojam dažādas personas datu aizsardzības un drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Mūsu sadarbības partneri tiek rūpīgi atlasīti un viņiem pieprasām, lai tiktu izmantotu atbilstoši līdzekļi, kas aizsargātu personas datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, Jūsu informācijas nodošanā mums, izmantojot internetu vai mobilos sakarus, pilnīgu drošību nevar garantēt; jebkāda Jūsu informācijas nodošana mums iepriekš norādītos veidos tiek veikta uz Jūsu pašu riska.

Sīkfaili

Mēs izmantojam sīkfailus (tas ir neliels informācijas fails, kas tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu iekārtu (piemēram, mobilo telefonu), kad apmeklējat mūsu mājaslapu, un tiek saglabāts Jūsu pārlūkprogrammā). Plašāku informāciju par sīkfailiem, to izmantošanu un atteikšanos skatiet Sīkfailu politikā.

Politikas piemērošana

Politika nav piemērojama citiem mūsu vai mūsu grupas uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem.

SIA “Orkla Latvija ” vārdā

Valdes priekšsēdētājs                                                                      Toms Didrihsons

Valdes locekle                                                                                 Līga Abramoviča